Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

enfermosmentales
20:40
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
enfermosmentales
20:31
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
20:31
2777 1f14
enfermosmentales
20:30
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
enfermosmentales
20:01
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:01
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Większość ludzi ukrywa się za maskami w obawie przed zranieniem.
— Carina Bartsch
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
enfermosmentales
20:40
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
enfermosmentales
20:31
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viagdziejestola gdziejestola
enfermosmentales
20:31
2777 1f14
enfermosmentales
20:30
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
enfermosmentales
20:01
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:01
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Większość ludzi ukrywa się za maskami w obawie przed zranieniem.
— Carina Bartsch
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:01
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
20:01
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeliveinme beliveinme
enfermosmentales
19:53
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viabeliveinme beliveinme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl